Klauzula informacyjna RODO

Informacja o administratorze danych oraz prawach osób, których dane dotyczą

 Administratorem Państwa danych osobowych jest ESTEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku naszych klientów w celach wskazanych powyżej przetwarzamy, informacje niezbędne do zawarcia umowy w szczególności, imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, numer rachunku  bankowego, adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Czas przechowywania danych osobowych;

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem e-mail: biuro@estel-poland.com

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, a w przypadku postępowania reklamacyjnego lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postępowania.

W związku z przetwarzaniem przez ESTEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Państwa prawa można zrealizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: biuro@estel-poland.com

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

W sytuacji, gdyby Państwa dane osobowe miały by być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zostaną Państwo o tym poinformowani i poproszeni wyrażenia na to zgody. Bez Państwa zgody Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego będzie odbywało się z zachowaniem zasady minimalizacji danych oraz z zachowaniem zasad wynikających z art. 45 ust. 1 i art. 49 ust. 1 lit. a) lub b) lub c), RODO.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: pracownikom i współpracownikom ESTEL Polska Sp. z o.o., kancelarii prawnej, firmą świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, bankom.

 Spółka ESTEL Polska Sp. z o.o., zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.